Uczeń uzdolniony w szkole: indywidualny program nauki i indywidualny tok nauki
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Ustawodawca przewidział możliwość opracowania dla ucznia szczególnie uzdolnionego indywidualnego programu lub toku nauki.

Wprowadzając takie rozwiązanie, należy rozważyć zakres indywidualnego nauczania, ustalić odrębny system oceniania i wziąć pod uwagę opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej. Dobrze, jeśli w szkole zostanie opracowana procedura porządkująca organizowanie takiego trybu nauczania.

Prawo oświatowe w sposób bardzo rozbudowany traktuje sprawy ucznia z trudnościami w nauce, a znacznie mniej uwagi poświęca uczniowi zdolnemu. Jedyny dokument dotyczący uczniów wyróżniających się swoją postawą wobec wiedzy i możliwościami intelektualnymi pochodzi sprzed 12 lat!

Zagadnienia formalno-prawne związane z funkcjonowaniem w szkole ucznia uzdolnionego oraz wspieraniem jego rozwoju reguluje bowiem rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

Już z tytułu przywołanego dokumentu wynika, że ministerstwo przygotowało dwa zasadnicze rozwiązania rozważanej kwestii: indywidualny program nauki oraz indywidualny tok nauki.