Kontakty szkoły z sądem i prokuraturą
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom jest jednym ze statutowych celów i zadań szkoły. Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na dyrektorze placówki oświatowej, zobligo- wanym do tego przez art. 7 Karty Nauczyciela oraz art. 39 § 1 ustawy o systemie oświaty. W razie aktów agresji, demoralizacji lub przestępczości, a także przemocy wobec dzieci szkoła może liczyć na pomoc rozmaitych instytucji i organów państwowych, w tym na sądy, policję i prokuraturę.

Istnieją okoliczności, w których szkoła ma bezwzględny obowiązek współpracy z organami ścigania oraz wymiarem sprawiedliwości. Do czynów popełnionych przez uczniów, które wymagają powiadomienia sądu lub prokuratury, należą:

  • czyny karalne, a więc takie, które są zabronione przepisami prawa, np. przywłaszczenie samochodu rodzica,
  • czyny karalne ścigane z urzędu, czyli takie przestępstwa, po których zawiadomieniu organy ścigania (policja lub prokuratura) zobowiązane są niezwłocznie podjąć działania mające na celu wykrycie sprawcy i dowodów jego winy; takim przestępstwem będzie np. przywłaszczenie telefonu komórkowego innego ucznia,
  • akty demoralizacji popełniane przez uczniów nieletnich, zwłaszcza powtarzające się, jak np. notoryczne wagary, zaniedbywanie nauki, niestosowne zachowania w szkole czy też nadużywanie alkoholu lub palenia tytoniu.

 

Sprawdź, kiedyszkoła powinna powiadomić sąd lub prokuraturę, oraz o tym kto jest zobowiązany do powiadomienia sądu lub prokuratury o przestępstwach lub aktach demoralizacji.