Dla dobra ucznia z problemami w nauce - przykład dobrej praktyki
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem oświatowym nadrzędnym celem dziańa edukacyjnych szkońy jest wszechstronny rozwój dziecka. Jednym z najistotniejszych celów poradni psychologiczno-pedagogicznej jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i mńodzieży. Zadaniem pedagoga szkolnego jest między innymi rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, analizowanie i eliminowanie specyficznych trudności w uczeniu się poprzez odpowiednio udzieloną pomoc. Mimo że dziańania edukacyjne skierowane są do uczniów, to osobami szczególnie zainteresowanymi wszechstronnym rozwojem swoich dzieci są ich rodzice.
Nie zawsze jednak są oni świadomi pojawiających się przed dzieckiem trudności bądś też nie potrafią ich sprecyzowaç, nazwaç. Czasami brak odpowiednich wyników w przyswajaniu treści dydaktycznych przypisują lenistwu dziecka lub zńemu nauczycielowi. Tymczasem to nauczyciel, wychowawca prowadzący wnikliwą obserwację uczniów odkrywa trudności i zwraca się z problemem do pedagoga szkolnego. Nauczyciel jest pierwszą osobą, z którą wspóńpracuje pedagog.