Barwny świat hydratów różnych soli
ABY POBRAĆ, WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ:
* Dane wymagane

** Na podany adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do pełnej wersji darmowego e-booka.

Celem ogólnym zajęć jest zwrócenie uwagi uczniów na barwne substancje chemiczne, jakimi są hydraty różnych soli, zbadanie zależności ich barwy od ilości obecnych w ich strukturze cząsteczek wody krystalizacyjnej oraz wskazanie tych dziedzin życia, w których znajdują zastosowanie.

Cele operacyjne

Uczeń:

  • będzie wiedział, co to są hydraty,
  • będzie wiedział, co to są higrometry i na czym polega ich działanie,
  • wyjaśni pojęcie "kameleon chemiczny",
  • zapisze wzory wybranych hydratów soli, poda ich nazwy oraz określi ich charakterystyczną barwę,
  • wyjaśni, od czego zależy barwa niektórych soli,
  • przeprowadzi doświadczenie zgodnie z instrukcją i zasadami BHP, obowiązującymi w pracowni chemicznej,
  • poczyni obserwacje, wyciągnie z nich wnioski oraz dokona prezentacji wyników, posługując się językiem przed miotu i wykorzystując symbolikę chemiczną,
  • ko rzy sta jąc z do stęp nych źró deł wie dzy,
  • wyszuka, zbierze, przetworzy, zaprezentuje i wykorzysta w praktyce informacje na temat hydratów różnych soli